Jeśli chcesz wspomóc działania Fundacji i poniżej podajemy numery konta na które należy zrobić przelew (dostępna równiez opcja przelewu online)

 

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6; 30-507 Kraków

Wpłaty na cele statutowe Fundacji:  86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
SWIFT CODE : PPABPLPK
Wpłaty  walutowe:  PL 79 1600 1013 0002 0011 6035 0030
SWIFT CODE : PPABPLPK

-------------------------------------------------------

Wpłaty na subkonta indywidualne podopiecznych:

Alior Bank SA

55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Fundacja MATIO

ul. Celna 6, 30-507 Kraków
Z dopiskiem w tytule przelewu: Dla ...........................
Do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL55 2490 0005 0000 4530 7261 9403
SWIFT: ALBPPLPW

-------------------------------------------------------

Darowizny osób fizycznych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 r. można odliczyć darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (nie jest obowiązkowe posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Art. 26 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 roku można odliczyć darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

Dziękujemy za każdą darowiznę na rzecz naszych podopiecznych i realizowanych przez nas działań!

Możesz wspomóc działania Fundacji MATIO wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji. Aby to ułatwić nawiązaliśmy współpracę z firmą Przelewy24. Można dokonć przelewu darowizny on-line, bezpośrednio z naszej strony korzystając z formularza. Całość transakcji realizowana jest przez Przelewy 24. Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc w ten sposób naszym podopiecznym.
Dla tradycjonalistów mamy wstępnie wypełniony danymi Fundacji druk przekazu pocztowego/przelewu bankowego plik pdf. Wystarczy wydrukować go, uzupełnić o swoje dane i kwotę, a potem udać się do banku lub na pocztę. Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc naszej Fundacji. Jeśli to możliwe możecie Państwo, także wspierać nasze działania stałym zleceniem przelewu bankowego na naszą rzecz. W takim przypadku, Państwo zlecacie wyłącznie dyspozycję zlecenia na rzecz naszej Fundacji w swoim banku, a wszystkimi formalnościami zajmuje się bank. Zlecenie w każdej chwili można zmienić, zmodyfikować go lub z niego zrezygnować. Każda nawet najmniejsza darowizna jest dla nas skarbem, bowiem pozwala nam pomagać chorym na mukowiscydozę i realizować nasze działania. Dzięki właśnie takim drobnym darczyńcom nasza Fundacja aktywnie działa od 1996 roku na rzecz naszej wspólnoty. Przekazując darowiznę i 1% podatku możecie Państwo być współautorami realizowanych przez nas projektów. Tych obecnych i przyszłych dopiero planowanych.

Jeśli nie masz możliwosći wydrukowania, możesz wypełnić Przekaz pocztowy lub druk przelewu ręcznie, poniższymi danymi:
Dla: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6; 30-507 Kraków
nr konta: 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
tytułem: Wpłata na rzecz Fundacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłatę dokonaną w trakcie całego roku 2017 na rzecz organizacji pozarządowych możecie Państwo odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2017. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)

Art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 6 e ustawy
Darowizny na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu

                                                                                                                                                                         Paweł Wójtowicz
                                                                                                                                                                         Prezes Fundacji