Wyciąg ze statutu fundacji

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.
 2. Rozpowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i medycyny dotyczących mukowiscydozy.
 3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami naukowymi i leczeniem mukowiscydozy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Bezpłatną działalność informacyjną na rzecz rodzin osób chorych na mukowiscydozę odnośnie uzyskiwania oraz zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.
 2. Dofinansowanie zakupu leków i aparatury rehabilitacyjnej dla chorych na mukowiscydozę.
 3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorym.
 4. Finansowanie lub dofinansowywanie badań naukowych, w szczególności genetycznych, związanych z mukowiscydozą.
 5. Ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla lekarzy i personelu medycznego podejmującego specjalistyczne dokształcanie w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych na mukowiscydozę.
 6. Finansowanie rozpowszechniania literatury specjalistycznej dotyczącej mukowiscydozy.
 7. Finansowanie sympozjów, seminariów i innych form popularyzacji osiągnięć nauki i doświadczeń w walce z mukowiscydozą przeznaczonych dla rodzin osób dotkniętych tą chorobą oraz dla personelu medycznego niosącego pomoc chorym.
 8. Świadczenie pomocy na rzecz dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę w kraju i zagranicą w formie darowizn w postaci leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków finansowych.
 9. Organizowanie akcji charytatywnych.
 10. Organizowanie szkoleń w zakresie możliwości pozyskiwania miejsc pracy dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.
 11. Promocję profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do problematyki mukowiscydozy, w szczególności promocję badań wczesnej diagnostyki mukowiscydozy.
 12. Pomoc społeczną i działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
 13. Działania w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności działania fizjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz chorych i ich rodzin.
 14. Aktywizację zawodową chorych dorosłych i ich rodzin.
 15. Promowanie wolontariatu i pracy społecznej prowadzonej na rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.
 16. Pozyskiwanie środków z funduszy Państwowych Samorządowych, Europejskich i Światowych na działania statutowe.

 

Fundacja MATIO od 24.11.2008 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Pełny statut Fundacji MATIO