INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, z siedzibą w miejscowości Kraków – ul. Celna 6, 30-507 Kraków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Administratora reprezentuje p. Paweł Wójtowicz.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, ul. Celna 6, 30-507 Kraków lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, ul. Celna 6, 30-507 Kraków lub pod numerem telefonu: 12 292 31 80

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonych w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do nas będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.

VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania informacji o które Państwo się zwracają.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

XI. STOSOWANE ZABEZPIECZENIA

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, techniczneji organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zapisów funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych.